Zmluva o výkone funkcie konateľa

Zmluva o výkone funkcie konateľa je právnym dokumentom, ktorý upravuje vzťah medzi spoločnosťou a osobou zastávajúcou pozíciu konateľa. Konateľ je osoba, ktorá je poverená riadením a správou spoločnosti a zastupuje ju voči tretím osobám. Táto zmluva stanovuje práva, povinnosti a zodpovednosť konateľa voči spoločnosti a jej akcionárom či spoločníkom.

Význam zmluvy o výkone funkcie konateľa spočíva v tom, že jasne definuje právne postavenie konateľa v spoločnosti a určuje podmienky, za ktorých bude vykonávať svoje povinnosti. Tieto podmienky zahŕňajú oblasť odmeňovania, pracovné povinnosti, dĺžku mandátu a podmienky jeho predĺženia alebo ukončenia.

Prvou dôležitou časťou zmluvy je definícia práv a povinností konateľa. Tieto môžu zahŕňať povinnosť riadiť spoločnosť v súlade s jej stratégiou a cieľmi, zastupovať ju pri obchodných záležitostiach, rozhodovať o investíciách a finančných transakciách, a to všetko v súlade s platnými zákonmi a vnútornými predpismi spoločnosti.

Zmluva tiež určuje postavenie konateľa voči orgánom spoločnosti, ako je valné zhromaždenie alebo dozorná rada. Konateľ môže byť povinný pravidelne informovať tieto orgány o hospodárskej situácii spoločnosti a iných dôležitých záležitostiach. Rovnako môže byť viazaný na predkladanie štvrťročných alebo ročných správ o hospodárení.

Ďalšou zásadnou témou zmluvy je odmeňovanie konateľa. To môže pozostávať z fixnej časti platu a variabilnej časti spojenej s výkonnosťou spoločnosti. Konkrétne parametre odmeňovania, ako aj spôsob vyplácania, sú v zmluve detailne uvedené.

Zmluva o výkone funkcie konateľa sa zvyčajne viaže na určitú dobu. Po uplynutí tejto doby môže byť mandát konateľa predĺžený alebo ukončený. Zmluva taktiež stanovuje podmienky, za ktorých môže byť mandát ukončený predčasne, napríklad v prípade hrubého porušenia povinností konateľa alebo neschopnosti vykonávať svoje funkcie.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Aké sú typické prvky zmluvy o výkone funkcie konateľa?

Typické prvky tejto zmluvy zahŕňajú definíciu práv a povinností konateľa, podmienky odmeňovania, dĺžku mandátu a postup predĺženia alebo ukončenia mandátu.

2. Kto je konateľ a akú úlohu zastáva v spoločnosti?

Konateľ je osoba poverená riadením a správou spoločnosti. Zastupuje ju voči tretím osobám a nesie zodpovednosť za riadenie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

3. Aký je význam zmluvy o výkone funkcie konateľa?

Zmluva o výkone funkcie konateľa stanovuje práva, povinnosti a zodpovednosť konateľa voči spoločnosti a jej akcionárom. Definuje jeho právne postavenie a podmienky výkonu funkcie.

4. Môže byť mandát konateľa ukončený predčasne?

Áno, zmluva môže obsahovať ustanovenia o predčasnom ukončení mandátu konateľa v prípade hrubého porušenia povinností alebo iných závažných dôvodov.


Pozri tiež:

Holik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Holik

Vložiť komentár