Zákonník práce – odstupné podľa paragrafu 63

Vitajte v našom rozsiahlom článku týkajúcom sa odstupného podľa paragrafu 63 v Zákonníku práce. Táto časť zákona hovorí o právach a povinnostiach zamestnancov a zamestnávateľov týkajúcich sa ukončenia pracovného pomeru a nárokoch na odstupné. Zostaneme vám spoločne priblížiť podrobnosti tejto problematiky.

Zákonník práce § 63 odsek 1

Podľa § 63 odsek 1 Zákonníka práce má zamestnanec nárok na odstupné v prípade, ak mu zamestnávateľ vypovedal z pracovného pomeru. Odstupné je finančnou kompenzáciou, ktorá má zabezpečiť, aby zamestnanec mal určitú istotu v období po ukončení zamestnania.

Výpoveď dohodou – paragraf 63

Zamestnanecký pomer môže byť ukončený nielen zo strany zamestnávateľa, ale aj zo strany zamestnanca. Ak dôjde k ukončeniu pracovného pomeru dohodou medzi obe strany, platia rovnaké pravidlá týkajúce sa odstupného podľa paragrafu 63 . Je dôležité, aby bola dohoda jasne a jednoznačne formulovaná, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

Môžem pracovať po 65?

Zákonník práce neustanovuje žiadny povinný vek, do ktorého je zamestnanec povinný ukončiť svoje zamestnanie. To znamená, že možno pracovať aj po dosiahnutí veku 65 rokov . Avšak je potrebné zohľadniť individuálne schopnosti a zdravotný stav zamestnanca, pretože niektoré povolania môžu byť fyzicky náročné.

Čo hovorí Zákonník práce § 63 o odstupnom?

Zákonník práce v § 63 upravuje, že výška odstupného je stanovená v sume najmenej troch mesačných priemerov základného a osobného ohodnotenia zamestnanca. Táto suma sa však môže líšiť v závislosti od dĺžky trvania zamestnania u zamestnávateľa. Dôležité je mať na pamäti, že zamestnávateľ nemôže pri výpovedi zo svojej strany znehodnotiť práva zamestnanca na odstupné.

FAQs

1. Kedy má zamestnanec nárok na odstupné podľa Zákonníka práce?

Zamestnanec má nárok na odstupné v prípade, ak mu zamestnávateľ vypovedá z pracovného pomeru podľa § 63 odsek 1 Zákonníka práce.

2. Platí odstupné aj pri dohodovom ukončení pracovného pomeru?

Áno, rovnaké pravidlá o odstupnom platia aj v prípade, že k ukončeniu pracovného pomeru dochádza dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

3. Môže zamestnanec pracovať po dosiahnutí 65 rokov?

Áno, zamestnanec môže pokračovať v práci aj po dosiahnutí veku 65 rokov, pokiaľ jeho zdravotný stav a schopnosti to dovolia.

4. Ako je výška odstupného určená?

Výška odstupného je stanovená v sume najmenej troch mesačných priemerov základného a osobného ohodnotenia zamestnanca podľa § 63 Zákonníka práce.


Pozri tiež:

Holik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Holik

Vložiť komentár